ROF


Home
Membri
ROF
Strategie
Buget
Facilităţi
Contact

  Regulamentul de Organizare şi Funcţionare

 

(Modul de organizare şi Statutul de funcţionare a centrului)

  

Capitolul 1. Prevederi generale

Art. 1. Centrul de cercetare poartă denumirea de MODELAREA ŞI INFORMATIZAREA PROCESELOR ECONOMICO-SOCIALE: Eco-Infosoc. El se constituie ca organism de cercetare īn cadrul Academiei de Studii Economice. Are sediul īn Calea Dorobanţi nr. 15-17, sector 1, Bucureşti, tel./fax 021-319.19.91, cod poştal 010552. Centrul poate deschide filiale īn alte universităţi de profil din ţară.

Art. 2. Centrul de cercetare Eco-Infosoc are ca obiect de activitate cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicativă īn domeniul elaborării metodelor, modelelor şi sistemelor pentru economia societăţii informaţionale. Vor fi elaborate īn principal cercetări de informatică economică şi modelare economică.

Art. 3. La baza organizării şi funcţionării centrului de cercetare Eco-Infosoc stau următoarele acte normative:

 • Legea īnvăţămāntului

 • Statutul cadrului didactic

 • Strategia de dezvoltare a A.S.E.

 • Regulamentul privind organizarea, desfăşurarea şi finanţarea cercetării ştiinţifice īn A.S.E.

 • Ordonanţa Guvernului nr. 25-1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare (aprobată prin Legea 51/21.06.1996)

 • Legea 206/2004 privind buna conduită īn cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare

 Capitolul 2. Conţinutul activităţii

Art. 4. Activitatea de cercetare ştiinţifică poate fi finanţată sau nefinanţată.

Art. 5. Activitatea de cercetare ştiinţifică finanţată se desfăşoară prin intermediul programelor, subprogramelor, temelor de cercetare-dezvoltare şi activităţilor cuprinse, după caz, īn:

a)  Programe naţionale de cercetare ştiinţifică precum şi managementul acestora, finanţate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării;

b) Programe de cercetare ştiinţifică finanţate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, prin Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Īnvăţămāntul Superior;

c)  Teme de cercetare ştiinţifică şi consultanţă contractate cu societăţi comerciale, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale;

d) Programe instituţionale coordonate de Biroul Senatului Academiei de Studii Economice şi finanţate din fonduri proprii;

e)  Programe instituţionale coordonate de Departamentul de Cercetări Economice din Academia de Studii Economice Bucureşti;

f)   Programele departamentale coordonate de catedre şi facultăţi, care cuprind şi cercetările individuale finanţate.

Art. 6. Rezultatele recunoscute ale activităţii de cercetare ştiinţifică se concretizează īn:

a)  Rapoarte de cercetare depuse la bibliotecile Academiei de Studii Economice, inclusiv la secţia ştiinţifică şi la arhiva Departamentului de Cercetări Economice;

b) Sisteme, modele, produse program, soluţii de modernizare şi creştere a eficienţei economice etc. īnsoţite de documentaţii corespunzătoare depuse la bibliotecile Academiei de Studii Economice, inclusiv la secţia ştiinţifică şi la arhiva Departamentului de Cercetări Economice;

c)  Cărţi, tratate şi monografii cu conţinut ştiinţific inedit publicate şi depuse la bibliotecile Academiei de Studii Economice, inclusiv la secţia ştiinţifică şi la arhiva Departamentului de Cercetări Economice.

d) Comunicări ştiinţifice pe plan naţional şi internaţionale;

e)  Articole publicate īn volume ale manifestărilor ştiinţifice sau īn reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Art. 7. La nivelul Academiei de Studii Economice, al facultăţilor şi catedrelor se pot organiza seminarii ştiinţifice, sesiuni, conferinţe şi alte manifestări ştiinţifice, pentru comunicarea rezultatelor şi experienţei acumulate īn activitatea de cercetare.

Art. 8. Academia de Studii Economice susţine, īn limita fondurilor disponibile, apariţia unor reviste īn scopul diseminării rezultatelor cercetării ştiinţifice.

Art. 9.  Rezultatele cercetării vor fi diseminate către celelalte universităţi de profil din ţară.

Art. 10. Īn activitatea de cercetare a centrului Eco-Infosoc vor fi atrase cadre didactice de la alte universităţi de profil din ţară, promovānd disciplina de lucru īn echipă, utilizānd cele mai noi tehnologii Internet, urmānd ca īn acest fel să se constituie o reţea naţională de cercetare īn domeniu.

 

Capitolul 3. Organe de conducere şi atribuţii

Art. 11. (1). Activitatea Centrului de cercetare este condusă de un Consiliu Ştiinţific, subordonat Departamentului de Cercetări Economice din A.S.E.

(2). Consiliul Ştiinţific este format din 7-11 membri aprobaţi de Biroul Senatului. īn componenţa sa intră directorul Centrului, şefi ai colectivelor de cercetare, cercetători.

(3). Consiliul Ştiinţific este condus de un preşedinte, directorul Centrului de cercetare, şi un vicepreşedinte.

(4). Consiliul Ştiinţific are, īn principal, următoarele atribuţii:

a)  Analizează şi avizează programele de cercetare ştiinţifică anuale şi de perspectivă;

b) Dezbate şi analizează planurile de cercetare ştiinţifică prioritare;

c)  Analizează şi avizează activitatea Centrului de cercetare;

d) Analizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii de cercetare ştiinţifică şi modul de executare a acestuia;

e)  Īntocmeşte anual un raport privind activitatea de cercetare ştiinţifică şi propune direcţiile de dezvoltare a cercetării ştiinţifice. Raportul va fi prezentat īn Adunarea Generală a Cercetătorilor şi Departamentului de Cercetări Economice din Academia de Studii Economice.

(5). Cvorumul de lucru al Consiliului Ştiinţific al Centrului de cercetare este de două treimi din numărul total al membrilor, iar deciziile se iau cu majoritatea simplă a celor prezenţi.

(6). Consiliul Ştiinţific se īntruneşte lunar, conducerea operativă fiind asigurată de director.

 

Capitolul 4. Recompense şi stimulente

Art. 12. Activitatea de cercetare ştiinţifică se evidenţiază īn curriculum vitae al autorului, şi constituie criteriu principal de apreciere a valorii profesionale a personalului didactic sau de cercetare şi, după caz, poate completa norme didactice.

Art.  13. Personalul care participă la realizarea temelor de cercetare finanţate este salarizat, īn conformitate cu normele legale, din sursele prevăzute şi aprobate īn devizele temelor sau fazelor,  la capitolul manoperă.

Art. 14. Membrii Consiliului ştiinţific pot  primi o indemnizaţie, din fonduri extrabugetare, īn condiţiile stabilite de Biroul Senatului Academiei de Studii Economice, la propunerea Departamentului de Cercetări Economice, pe baza normelor legale īn vigoare.

Art. 15. Recunoaşterea activităţii de cercetare ştiinţifică se face şi prin următoarele diplome acordate īn Academia de Studii Economice: Diploma Opera Omnia - pentru īntreaga activitate de cercetare ştiinţifică economică, Diploma anuală Nicolae Georgescu Roegen şi Diploma de laudă, acordată anual tinerilor cercetători.

 

Capitolul 5. Normative administrative

Art. 16. (1). Finanţarea cercetării ştiinţifice din Centrul de cercetare beneficiază de mecanismul mixt, creat īn acest sens de regulamentele īn vigoare, care prevăd finanţarea pe bază de normă didactică şi finanţarea distinctă pe bază de contracte cu diferiţi beneficiari.

(2). Finanţarea pe bază de normă didactică se realizează īn condiţiile īn care cercetarea ştiinţifică reprezintă o componentă obligatorie a normei didactice sau prin norme exclusive de cercetare ştiinţifică.

Art. 17. Cheltuielile Centrului de cercetări se finanţează din veniturile realizate pe bază de contracte/granturi şi din contribuţii ale A.S.E.

Art. 18. Pentru fiecare program/proiect delimitat ca obiect de grant sau de contract se elaborează, de către director, un buget de venituri şi cheltuieli de care este direct răspunzător īn faţa beneficiarilor şi a Consiliului Ştiinţific al Centrului de Cercetare.

Art. 19. (1). Fiecare grant, contract sau manifestare ştiinţifică constituie obiect distinct de evidenţă īn contabilitatea A.S.E.

(2) Materializarea cheltuielilor (procurare de mijloace pentru dotare, materiale consumabile, efectuarea unor servicii, plata salariilor etc.) se efectuează prin grija compartimentelor de specialitate ale Academiei de Studii Economice.

(3) Toate fondurile băneşti primite pentru finanţarea granturilor şi contractelor de cercetare ştiinţifică sunt păstrate īn cont distinct la bancă, fiind utilizate īn regim de autofinanţare.

Art. 20. Īn situaţiile cānd organismele finanţatoare solicită, pot fi folosite următoarele echivalări de posturi didactice şi de cercetare:

 • profesor universitar - echivalent cu cercetător ştiinţific I;

 • conferenţiar universitar - echivalent cu cercetător ştiinţific II;

 • lector - echivalent cu cercetător ştiinţific III;

 • asistent - echivalent cu cercetător ştiinţific;

 • preparator - echivalent cu cercetător ştiinţific debutant.

Art. 21. Cercetătorii Centrului īşi asumă obligaţia de a respecta normele deontologice şi prevederile legislaţiei cu privire la drepturile de autor şi proprietatea de licenţiere.

Art. 22. Nerespectarea prevederilor legale privind modul de cheltuire a fondurilor destinate cercetării ştiinţifice atrage, după caz, răspundere penală, civilă, materială sau administrativă a Consiliului Ştiinţific al Centrului de cercetare, şi/sau directorului de proiect, temă sau fază.

 

Director Centru ECO-INFOSOC,

Prof.dr. Bogdan GHILIC-MICU


Home | Membri | ROF | Strategie | Buget | Facilităţi | Contact

 Copyright MS 2015, ASE, ECO-INFOSOC
Last updated: 09/29/15.